در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺑﺰار در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺰار ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺮ در ﭘﺸﺖ آن اﺑﺰار ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوروي ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ در زﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

اﻛﻨﻮن آﻣﻮزش را ﺑﺎ اﺑﺰار   Rectangular     Marquee     ﻳﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ  (M) ﺷروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Rectangular ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي اﺑﺰار  Marquee  Rectangular  و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎي ،ﭘﻨﻬﺎن Elliptical اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ  Marquee را اﻧﺘﺨﺎب کنید

ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻊ ( + ) درﺑﻴﺎد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس و ﻋﻤﻞ دراگ ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك در ﺑﻴﺎد

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺸﻮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮروي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل   ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Select >> Deselect  رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﺪ Ctrl+D  از حالت انتخاب خارج کنید

مطالعه بیشتر  فرمان Warp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>