ﻓﺮﻣﺎن Warp  اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Edit >> Transform >> Warp ﺑﺮوﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺒﻜﻪ روی تصویر نشان داده میشود

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ Extras از ﻣﻨﻮي    view ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از ﻧﻘﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮي Warp ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت از ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺷﺪه را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت Warp ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻛﻤﻪ change the warp orientation را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ ارﺟﺎع روي ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي  Reference  point location در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ   ﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎدر Bend را ﺑﺮاي H ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ دﻫﻴﺪ

 

 

مطالعه بیشتر  ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>