ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺑﺰار ﻫﺎي

ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻳﺎ ﻧﻮر ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺘﻪ : Image >> Adjustments >> Shodows/Highlights رﻓﺘﻪ

Shodws در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه اﻫﺮم ﻫﺎي Highlightsو را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه و ﺷﺪت رﻧﮓ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﺷﺪت رﻧﮓ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺷﺮوع و

ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ Input ﻣﻴﺸﻮد اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را

ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن  Levels ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ورودي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻮي Window ﮔﺰﻳﻨﻪ Histogram

را انتخاب کنید

ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي ﭘﺎﻟﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ Expanded  Wiewرا انتخاب کنید

ﭘﺎﻟﺖ Histogram

ﺣﺎوي ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )زرد . ( اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ ﺑﺮوﻳﺪ

Image >> Adjustments >> Levels را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎﻳﻲ دارد  ﻣﻮﺟﻮد در

ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪوده ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ , روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎ ,ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﺳﻪ ﻣﺜﻠﺖ در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺜﻠﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺎ و ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﺷﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن اﻫﺮم ﻫﺎ ﺗﻐﻴﺮات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.