۵ سایت و ابزار طراحی بنر آنلاین

۵ سایت و ابزار طراحی بنر آنلاین

آموزش ها

۵ سایت و ابزار طراحی بنر آنلاین

ما در این مقاله 5 سایت و ابزار طراحی بنر آنلاین را به شما معرفی خواهیم کرد که می توانید با استفاده از آن ها برای کسب و کار خود، بنرهای بسیار زیبا و حرفه ای به صورت آنلاین طراحی کنید. شما می‌توانید با سپردن کار طراحی بنر آنلاین به افراد حرفه‌ای، بیزینس خود را یک شبه از این رو…

ادامه مطلب
طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

آموزش ها, دسته‌بندی نشده

طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی لوگو چیست: [caption id="attachment_7338" align="aligncenter" width="266"] طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام[/caption] طراحی لوگو  یا آرم شرکتی و خصوصی لوگو یا آرم همان نشانه گرافیکی می باشد که میتواند به صورت نوشتاری ،علامت یا ترکیبی از بین این ها باشد لوگو در شرکت های صنعتی ،تولیدی ،تجاری و همچنین در مشاغل و…

ادامه مطلب
طراحی بنرتلگرام ارزان قیمت

طراحی بنرتلگرام ارزان قیمت

طراحی بنر تلگرام

طراحی بنرتلگرام ارزان قیمت

طراحی بنر تلگرامی ارزان [caption id="attachment_7320" align="aligncenter" width="320"] طراحی بنر تلگرام ارزان[/caption] طراحی بنرتلگرام ارزان قیمت بنر تبلیغاتی کانال تلگرام یکی از ویژگی های مهم تلگرام و دیگر شبکه های مجازی می باشد که با پیدایش آن ها کسب و کار مردم رونق یافته است یکی دیگر از ویژگی های بنر تلگرام و شبکه های مجازی این است که شما…

ادامه مطلب
آموزش ساخت بنر متحرک

آموزش ساخت بنر متحرک

آموزش ها, بنر متحرک

آموزش ساخت بنر متحرک

آموزش ساخت بنر متحرک آموزش ساخت بنر متحرک در این ویدیو می توانید آموزش ساخت بنر تلگرام یا بنر متحرک را مشاهده کنید. برای طراحی این بنر متحرک از نرم افزار فتوشاپ استفاده شده است. امروزه تبلیغات یکی ار مهمترین ابزارهای رونق کسب و کار می باشد و بستر اینترنت یکی از بهترین بسترها برای تبلیغات است. یکی از انواع…

ادامه مطلب
ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي  Characterو Pargraph

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Characterو Pargraph

آموزش ها

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Characterو Pargraph

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Character و Pargraph ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Characterو اﻧﺪازه و رﻧﮓ ﻛﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻮﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ، ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎﻳﭗ ﻈﻴﻤﺎت را در اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از…

ادامه مطلب
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ

رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ

آموزش ها

رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ

رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرس ﺳﻪ ﺟﻠﻮه Overlay ، Gradient  Overlay Color  و Pattern Overlay  ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Satin ﻣﻮﺟﺐ درج ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﮔﺰﻳﻨﻪ   Color Overlay را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ رﻧﮓ را Color ﺑﻪ…

ادامه مطلب
ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort  و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

آموزش ها

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن Distort ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ >> Edit  >> Transform >> Distor  ﺑﺮوﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﺮوي ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺗﻐﻐﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﭘﺲ…

ادامه مطلب
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻓﺮﻣﺎن  Rotate  ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ   Edit>> Transform >> Rotae ﺑﺮوﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﺎدري ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﻮس ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﺷﻜﻞ آن…

ادامه مطلب
ﻣﻘﻴﺎس  دهی تصویر

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر

آموزش ها

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻮي  Edit و زﻳﺮ ﻣﻨﻮي Transform ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس، ﻛﺞ ﻛﺮدن اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ و ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ را در ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ . Scale ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن…

ادامه مطلب
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺌﻲ را از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه آن بزرگتر  ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻳﻢ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮم  اﻧﺪازه دو ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه…

ادامه مطلب
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

آموزش ها

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت رﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد زا ادﻏﺎم…

ادامه مطلب
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

آموزش ها

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso از اﺑﺰار Lasso ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ . Lasso در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻳﻚ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ . ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ Lasso ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب . ﻛﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮد ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و اﻃﺮاف آن ﺧﻂ…

ادامه مطلب
ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

آموزش ها

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي Move ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴد ﭘﺲ از آن ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮده…

ادامه مطلب
اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand

دسته‌بندی نشده

اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand اﺑﺰار Magic Wand در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ روي آن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺷﺪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد Magic ﺑﺮاي ﺷﺮع اﺑﺘﺪا اﺑﺰار ر  Wand ا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از…

ادامه مطلب
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮﻳﺰ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ    Filter>> Noise >> Reduce Noise ﮔﺰﻳﻨﻪ     Strength ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ…

ادامه مطلب
ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Color     Replac ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎرا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺪﻫﺪ . آن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻠﻮه…

ادامه مطلب
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار Histogram   Image ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  >> Adjustmens >> Auto  Contrast (CS3)در (CS4) و در Image از ﻣﻨﻮي Auto ﮔﺰﻳﻨﻪ  Contrast روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي روﺷﻦ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت…

ادامه مطلب
ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻳﺎ ﻧﻮر ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺘﻪ : Image >> Adjustments >> Shodows/Highlights رﻓﺘﻪ Shodws در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه اﻫﺮم ﻫﺎي Highlightsو را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه و ﺷﺪت…

ادامه مطلب
ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

آموزش ها, دسته‌بندی نشده

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ . در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﺷﺪت رﻧﮓ از ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ و ﻳﺎ وﺿﻮح ﻋﻜﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه…

ادامه مطلب
طراحی بنر تلگرام متحرک

طراحی بنر تلگرام متحرک

طراحی بنر تلگرام

طراحی بنر تلگرام متحرک

طراحی بنر تلگرام متحرک طراحی بنر تلگرام متحرک (Gif) یکی از بهترین شیوه های تبلیغات در تلگرام می باشد. کاربران تلگرام یا دیگر پیام رسان ها امروزه حجم وسیعی از تبلیغات را در فضای مجازی مشاهده می کنند که اکثر آن ها شبیه هم و بدون ایده پردازی می باشند، حال در این بین کدام تبلیغ موفق تر است؟ قطعا…

ادامه مطلب