ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Color     Replac ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎرا ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺪﻫﺪ . آن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻠﻮه در اﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ Replace Color ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دﻳﻮار در ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﺑﺰار  Marquee    Rectangular     را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﻲ از Image ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ  >> Adjustmenst >> Replac Color

Replac ﭘﻨﺠﺮه  Color  داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ , ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع رﻧﮓ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  روي ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﻨﺠﺮه تا ناحیه انتخابی انتخاب شود

اﻛﻨﻮ از ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن وﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ دﻳﻮار در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد Fuzziness ﺳﻄﺢ ﺗﺎري و اﺑﻬﺎم را ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻔﻴﺪي در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﭼﻜﺎن آﺧﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي آن ﻧﻮاﺣﻲ Replac آن ﻫﺎرا ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  Color   ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم Hue /Sturation دﻫﻴﺪ   رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮدهید

 

در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺑﺰار در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺰار ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺮ در ﭘﺸﺖ آن اﺑﺰار ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوروي ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ در زﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

اﻛﻨﻮن آﻣﻮزش را ﺑﺎ اﺑﺰار   Rectangular     Marquee     ﻳﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ  (M) ﺷروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Rectangular ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي اﺑﺰار  Marquee  Rectangular  و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎي ،ﭘﻨﻬﺎن Elliptical اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ  Marquee را اﻧﺘﺨﺎب کنید

ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻊ ( + ) درﺑﻴﺎد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس و ﻋﻤﻞ دراگ ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك در ﺑﻴﺎد

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺸﻮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮروي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل   ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Select >> Deselect  رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﺪ Ctrl+D  از حالت انتخاب خارج کنید