نوشته‌ها

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن و ﻛﺞ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻓﺮﻣﺎن  Rotate  ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ   Edit>> Transform >> Rotae ﺑﺮوﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﺎدري ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﻮس ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﺷﻜﻞ آن

ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﺧﻤﻴﺪه دو ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﺑﻞ ﻣﻴﺸﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮس را در ﺟﻬﺖ

ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺧﻼف آن ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﭽﺮﺧﺪ

اﻛﻨﻮن ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﻛﺎدر را ﺟﺎ ﺑﻪ ﻛﺮده و در ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻣﺠﺪدا

ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﻴﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Skew ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﻣﺘﺪاد ﻟﺒﻪ ﻫﺎ

ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي ﻛﺞ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺟﻠﻮه ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺑ ﻣﺴﻴﺮ

ﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ Edit  >> Transform >> Skew ﺑﺮوﻳﺪ .

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻜﺎر ﻣﺠﺪدا ﻛﺎدري ﺑﺎ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﺮوري ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻛﺞ ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه میشود

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻛﺎدر را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ا ﻳﺠﺎد  نمائید 

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺌﻲ را از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه آن بزرگتر  ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻳﻢ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮم  اﻧﺪازه دو ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻜﺲ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﻮم ﻓﻀﺎي ﻋﻜﺲ زا  و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻣﻨﻮي Image ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Size را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼ ﻛﻨﻴﺪ ﻮﻳﺮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻳﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ )زرد ( اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮي را ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ : اﻳﻨﭻ , ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ )آﺑﻲ ( Image ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي  Size را ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻬﻨﺎ و ارﺗﻔﺎع ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ درﺻﺪ %ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ 100 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻋﺪد را . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻚ Constraine ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ  Poportions  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻗﺮﻣﺰ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪي را وارد

ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪ را در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎدرﻫﺎ وارد ﻛﻨﻴﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻋﺪد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ دﻫﻨﺪ

در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن داده میشود

ﺑﺰرگ ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﺑﻮم ﻓﻀﺎي ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻃﺮاف ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪاز ﺑﻮم رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﻀﺎي اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد . ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﺑﻮم ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﺑﺮش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن اﻧﺪازه ﺑﻮم از ﻣﻨﻮي Canvas ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Size را اﻧﺘﺨﺎب . در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺑﻮم را ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻋﺪاد را وارد ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد

از ﻗﺴﻤﺖ Anchor ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺑﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮوي ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻂ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ در وﺳﻂ ﺑﻮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد Canvas ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﺑﺎز ﺷﻮي  extension Color
و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي رﻧﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻴﺘﻮان رﻧﻚ ﺑﻮم را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ