ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮروي ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ﻋﻜﺲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد File ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ  >> Save As Save رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ Save ﻗﺴﻤﺖ ) زرد  in ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻛﻨﻴﺪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ .ﻗﺴ ﺳﭙﺲ در ﻤﺖ ) آﺑﻲ File Name ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ وارد . Format در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )ﺳﺒﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ( ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ در ﻗ Save ﺴﻤﺖ  Options ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ) رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮروي  Save ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ دﻳﺎﻟﻮﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد

 

اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ در اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻦ و ﺑﺮروي  OK ﻛﻠﻴﻚ کنید