اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ روي آن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺷﺪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد Magic ﺑﺮاي ﺷﺮع اﺑﺘﺪا اﺑﺰار ر  Wand ا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از

ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ . Toleranceﮔﺰﻳﻨﻪ Magic در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺑﺰار  Wand  را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ

اﺑﺰار Magic Wand

32 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض 32 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ را

ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ

وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎل روي ﻧﻘﻄﻪ رﻧﮕﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﺷﺪه

 

اﻋﻤﺎل ﺷﻮد

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ

ﻳﺎ اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ Magic Wand ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﺎ آن را از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺬف کنید

Shift ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻛﻤﻪ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ (+)ﻛﻨ در ﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ

ﻣﻮس ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد در آن ﺣﺎﻟﺖ روي ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ در آن ﻧﻘﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺸﻮد

و ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤ ﻮ ا دن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ Move ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ آن را اﺣﺎﻃﻪ

اﺑﺰار Magic Wand

ﻛﺮده اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ

Rectangular زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺎ اﺑﺰار  Marquee

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺌﻲ و ﺣ ﺲ زﻣﻴﻨﻪ آن ﻫﺮ دو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺎل ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ را از

ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ ﺷﺌﻲ را در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﻢ . Magic ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر

اﺑﺘﺪا اﺑﺰار  Wand را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻘﺪار Tolerance  32 را ﻣﻌﺎدل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪا

ﺗﺎ 32 د رﻧﮓ ﻫﺎي اﻧﺘﺤﺎب را ﺑﻪ رﻧﮓ Alt ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده و روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ

در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺿﻌﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ

و ﺷﺌﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻘ Move ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﻴﺪ ﻄﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل دهید

اﺑﺰار Magic Wand

تیم حرفه ای بنرگرام 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *