ذخیره کردن در فتوشاپ

ذخیره کردن در فتوشاپ

ذخیره کردن در فتوشاپ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮروي ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ

ﻋﻜﺲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد File ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي

ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ  >> Save As Save رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ Save ﻗﺴﻤﺖ )

زرد  in ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻛﻨﻴﺪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ .ﻗﺴ ﺳﭙﺲ در ﻤﺖ )

آﺑﻲ File Name ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ وارد . Format در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )ﺳﺒﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ( ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ در ﻗ Save ﺴﻤﺖ

Options ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ) رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮروي  Save ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ دﻳﺎﻟﻮﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد

 

اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ در اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻦ و ﺑﺮروي  OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *