طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

لوگو چیست:

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو  یا آرم شرکتی و خصوصی لوگو یا آرم همان نشانه گرافیکی می باشد که میتواند به صورت نوشتاری ،علامت یا ترکیبی از بین این ها باشد

لوگو در شرکت های صنعتی ،تولیدی ،تجاری و همچنین در مشاغل و کسب و کار هایی که تازه تاسیس شده اند مورد استفاده قرار میگیرند

تا از این طریق  اهداف خود و محصول مورد نظرشان را راحتر بیان کنند

از آنجایی که لوگو ساده ،منظم و از ترکیب رنگ های خوبی طراحی می شوند راحتتر میتواند در ذهن جا شود

علاوه بر این نیز هرچقدر لوگو یه شرکت یا حتی لوگو اسمی زیباتر و شکیل تر باشد مشتری بیشتر جذب می شود

طراحی یک لوگو میتواند از نماد ها حروف ها و المان های خاصی تشکیل شده باشد

لوگو شرکت شما و یا لوگو اسم شما به عنوان شناسنامه شما یا به عبارتی دیگر هویت سازمانی شما می باشد

برای مثال در عکس پایین چند نمونه از لوگو های معروف جهان را مشاهده می کنید

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

همان طوری که در مطالب بالا گفته شد لوگو تصویری از مشخصات صاحب کسب و کار یا افراد می باشد پس باید در طراحی و انتخاب آن دقت لازم را داشته باشیم

یکی از انواع لوگو ها تایپوگرافی اسم یا همان نوشتاری می باشد

تایپوگرافی لوگو یا همان لوگو نوشتاری :میتواند به دو شکل باشد لاتینی یا فارسی

در طراحی یک لوگو نوشتاری یا همان تایپوگرافی طراحی متن مورد نظر را با فونتی ساده  بعنوان الگو نوشته و در اتود های خود بکار میبرد

طراحی لوگو اسمی به طور خلاصه اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی ویرایش حروف تایپی ولی بصورت تخصصی و گرافیکی تر

طراحی لوگو یا آرم

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

نکاتی در مورد طراحی لوگو،آرم یا نشانه

عناصری که لوگو یا نشانه را تشکیل میدهد نباید از چند وکتور یا همان المان ها بیشتر باشد اما باید مفهوم گیرا و واضحی داشته باشد

لوگو یا آرم در عین سادگی باید از طرح و خطوطی که آن را زیباتر میکند استفاده شود

طراحی لوگو باید از ترکیب رنگ روانشناسی استفاده شود مثلا رنگ قرمز به عنوان خطر یا رنگ آبی به عنوان شفافیت وآرامش  می باشد باید به این نکته بیشتر توجه کرد

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

اشتباهات رایج در طراحی لوگو

بیشتر افرادی که کسب و کار ،شرکت ها ،افراد شخصی به دنبال طراحی لوگو ارزان یا با قیمت های کم می گردند باید از اینکار اجتناب کنند زیرا

امکان شبیه سازی با سایر لوگو یا آرم های دیگر را انجام دهند

و هرازگاهی نیز لوگو یا نشانه تکراری به شما میدهند  که اینکار باعث بی اعتمادی مشتریان شما شود

نکته دیگرری که در مورد طراحی لوگو ارزان و یا رایگان میخواستم به خدمت شما برسانم این است که لوگو غیر حرفه ای شما را از معروفیت تجاری خود عقب وادار مینماید

لوگوهای پیچیده و شلوغ به دلیل استفاده از المان ها زیاد دیر تر در ذهن می ماند و این نیز به ضرر شما می باشد

لوگو های ساده با رنگ های ساده بیشتر در ذهن می ماند  لوگو های ساده را هیچوقت دست کم نگیرید

یک دیگر از اشتباهاتی که در طراحی لوگو بیشتر پیش می آید این است که

در اول کار رنگ به لوگو و کلمات و حتی به المان ها می دهند این کار از ریشه غلط می باشد

زیرا در طراحی لوگو نباید در اول کار از رنگ استفاده نمود این کار باعث  شلوغ شدن بیشتر طرح میباشد

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

رنگ در طراحی لوگو

رنگه لوگو ابزاری بهتر برای ارائه هرچه بهتر معنی در طراحی لوگو می باشد  به عبارت دیگر رنگ کامل کننده ایده طراحی  می باشد

رنگ هایی که در طراحی لوگو باید بکار رود رنگ سازمانی صاحبان کسب و کار می باشد و نباید غیر از آن رنگ ها استفاده کرد

طراحی لوگو شرکتی و کسب و کار خود را به ما بسپارید

تیم حرفه ای بنرگرام با سابقه چندین ساله در زمینه گرافیک بهترین هارا برای شما طراحی و به اجرا در میاورد

شماره سفارس  و مشاوره رایگان :0336  837  0936 //    01  0202  5  0914

برای اطلاع از قیمت طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی روی متن کلیک کنید

اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand

اﺑﺰار Magic Wand در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ روي آن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺷﺪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺗﻐﻴﻴﺮ داد Magic ﺑﺮاي ﺷﺮع اﺑﺘﺪا اﺑﺰار ر  Wand ا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از

ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ . Toleranceﮔﺰﻳﻨﻪ Magic در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺑﺰار  Wand  را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ

اﺑﺰار Magic Wand

32 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض 32 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ را

ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ

وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺣﺎل روي ﻧﻘﻄﻪ رﻧﮕﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﺷﺪه

 

اﻋﻤﺎل ﺷﻮد

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮاﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ

ﻳﺎ اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ Magic Wand ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﺎ آن را از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺬف کنید

Shift ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دﻛﻤﻪ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ (+)ﻛﻨ در ﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ

ﻣﻮس ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد در آن ﺣﺎﻟﺖ روي ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮد

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻓﻘﻂ در آن ﻧﻘﻄﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺸﻮد

و ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤ ﻮ ا دن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ Move ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ از ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ آن را اﺣﺎﻃﻪ

اﺑﺰار Magic Wand

ﻛﺮده اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ

Rectangular زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺎ اﺑﺰار  Marquee

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺌﻲ و ﺣ ﺲ زﻣﻴﻨﻪ آن ﻫﺮ دو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺎل ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ را از

ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ ﺷﺌﻲ را در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻳﻢ . Magic ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر

اﺑﺘﺪا اﺑﺰار  Wand را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻘﺪار Tolerance  32 را ﻣﻌﺎدل ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﻌﺪا

ﺗﺎ 32 د رﻧﮓ ﻫﺎي اﻧﺘﺤﺎب را ﺑﻪ رﻧﮓ Alt ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده و روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ

در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺿﻌﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ

و ﺷﺌﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻘ Move ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﻴﺪ ﻄﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل دهید

اﺑﺰار Magic Wand

تیم حرفه ای بنرگرام 

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ

اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ . در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ را اﺻﻼح ﻛﺮده

و ﺷﺪت رﻧﮓ از ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ و ﻳﺎ وﺿﻮح ﻋﻜﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ

در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻼح رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﻜﺴﻲ

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻗﺖ وﺿﻮح رزوﻟﻴﺸﻦ وﺟﻮد دارد

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ درﻫﺮ واﺣﺪ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ را دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ رزوﻟﻴﺸﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد . ﺗﺼﻮﻳﺮي

ﺑﺎ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺤﺖ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑا دﻗﺖ بالا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ 96dpiﻳﺎ300

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﻃﻮل در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ دﻗﺖ

وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮ روي 800×600 1024×768ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﮔﺮ دﻗﺖ وﺿﻮح

ﺗﺼﻮﻳﺮ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﭼﺎﭘﻲ

آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

برای برش دادن میتوان از ابزار Nیا CROPاستفاده کرد

را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي Crop ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي

ﺮش را ﭘﺎك ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﺑﻌﺎد

ابعاد تصویر را برحسب اینج وار کنید(ناحیه سبز رنگ)

اﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﺮش دور ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﻴﺪ

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣ ﻮس در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن دوﺳﺮ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن را ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎدر از ﮔﺮه ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻛﺎدر اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

در ﭘﺎﻳﺎن کلید ENTER را فشار دهید

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

File >> Automate >> Crop and Straighten Photos اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺿﻤﻴﻨﻪ ﺗﻀﺎد دارﻧﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ اﻧﺪازه

دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش داده و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ