اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

از اﺑﺰار Lasso ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

. Lasso در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻳﻚ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .

ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ Lasso ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب . ﻛﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮد ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و اﻃﺮاف آن ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ

ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ

alt را ﺷﻮ Lasso ﺑﺰﻧﻴﺪ و دﻛﻤﻪ ﻣﻮس را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ

د و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎف را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻣﺪﮔﻲ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪﻳﺪ

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوي آن ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ )ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﺶ ﻫﺎي

( ﺣﺎل دوﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺴﻴﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ

ﻣ اﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻫﻴﺪ Move ﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﺮﻛﺖ دهید

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ ﺗﻬﻴﻪ

ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي Move ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴد

ﭘﺲ از آن ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮده و دﻛﻤﻪ ALT  را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم

اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن دو ﺳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از آن

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد Edit در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﻪ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻨﻮي  Edit  ﮔﺰﻳﻨﻪ

Trancform  و    Scale  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ  شود

ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻫﺎي Shift ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ دﻛﻤﻪ

را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻮﺷﻪ را ﺑﻜﺸﻴﺪ Shift ﻛﻠﻴﺪ اﺑﻌﺎد را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده

و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺞ ﻳﺎ ﻣﻮرب ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ Enter ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺸﻮد اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻛﺎدر اﻃﺮاف ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﮔﺮدد

. Copy در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ‐Cut‐Past اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺳﺎدﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻴﺪ

Edit آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ از EDITﻣﻨﻮي را ﺑﺎز کنید

 فرمان CUTرا انتخاب کنید

ﻓﺮﻣﺎن  COPYﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻻﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ Copy Merged ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ ﻛﭙﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه از ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ Past

ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه از ﻛﭙﻲ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﭽﺴﺒﺎﻧﺪ

ﻧﺎﺣﻴﻪ Past Into ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه را داﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎب دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﻲ روي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده

ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻚ ﻻﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ

ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ د ﻛﻪ دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه در اﻳﻦ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﻴﻜﺴﻠﻲ ﺧﻮد در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ داراي اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮﻳﺰ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪا

ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ    Filter>> Noise >> Reduce Noise

ﮔﺰﻳﻨﻪ     Strength ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﮔﺰﻳﻨﻪ  Details  Preserve   از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻴﺎي ﻣﺘﻨﻲ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ 100 ﻋﺪد ﺑﺮاي در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﭼﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد اﻣﺎ در ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ

Reduce ﮔﺰﻳﻨﻪ  Color Noise ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺗﺼﺎدﻓﻲ را ﺧﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار

اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل رﻧﮓ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ Sharpen ﮔﺰﻳﻨﻪ  Details

ﺗﺼﻮﻳﺮ را واﺿﺢ ﻣﻴﻜﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻻت وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻨﺘﺮل

واﺿﺢ ﺳﺎزي در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎوره و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي واﺿﺢ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن

وﺿﻮح اﺳ ﺘﻔﺎده ﻛﺮد Remove ﮔﺰﻳﻨﻪ  JPEG Artifact ﺣﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﻨﺪ JPEG ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺬف Advanced ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ

اﺧﺘﻼل رﻧﮓ ﻫﺎ را در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ رو ﮔﺰﻳﻨﻪ  Per Channel ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده

و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻣﻨﻮي ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻄﻮر ﭘﻴﺶ ﻗﺮﻣﺰ 3 ﻓﺮض ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ داراي ﻛﺎﻧﺎل رﻧﮓ , ﺳﺒﺰ و آﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Color     Replac ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎرا

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ

ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺪﻫﺪ . آن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻠﻮه در اﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Replace Color ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دﻳﻮار در ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﺑﺰار  Marquee    Rectangular     را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﻲ از Image ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ  >> Adjustmenst >> Replac Color

Replac ﭘﻨﺠﺮه  Color  داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ , ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع

رﻧﮓ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  روي ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴ

ﺪ ﭘﻨﺠﺮه تا ناحیه انتخابی انتخاب شود

اﻛﻨﻮ از ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن وﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ

دﻳﻮار در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد Fuzziness ﺳﻄﺢ ﺗﺎري و اﺑﻬﺎم را ﺑﺎ

ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻔﻴﺪي در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﭼﻜﺎن آﺧﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي

آن ﻧﻮاﺣﻲ Replac آن ﻫﺎرا ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  Color

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم Hue /Sturation دﻫﻴﺪ   رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮدهید

 

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار

Histogram   Image ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  >> Adjustmens >> Auto  Contrast (CS3)در (CS4) و

در Image از ﻣﻨﻮي Auto ﮔﺰﻳﻨﻪ  Contrast روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي روﺷﻦ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي

ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ درﺑﻴﺎﻳﻨﺪ Auto ﻓﺮﻣﺎن  Contrast  10%

ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ 10% اول را

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻦ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻴﮕﻴﺮد .

ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ داراي ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﻜﻦ ﻋﻜﺲ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨد تصویر زیر به مسیر زیر بروید

Image >> Adjustmens >> Auto Color  (CS3)در CS4 و در   ﮔﺰﻳﻨﻪImage از ﻣﻨﻮي Auto Color را انتخاب کنید

ﻓﺮﻣﺎنAutoColor  o ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ و رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺣﺪ وﺳﻂ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎ

و روﺷﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Auto ﭘﻨﺠﺮه  Correction ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺪت

رﻧﮓ در ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و درﺻﺪ ﺑﺮش دﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ

رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ , ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ روﺷﻦ Auto ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه  Correctio Levels در ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي Curves ﻳﺎ Options ﺑﺮ رو دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ Image ﻣﺴﻴﺮ  >> Adjustments >> Invert رﻓﺘﻪ

 

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺘﻮﺷﺎپ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺑﺰار ﻫﺎي

ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻳﺎ ﻧﻮر ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺘﻪ : Image >> Adjustments >> Shodows/Highlights رﻓﺘﻪ

Shodws در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه اﻫﺮم ﻫﺎي Highlightsو را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه و ﺷﺪت رﻧﮓ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﺷﺪت رﻧﮓ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺷﺮوع و

ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺧﺘﻢ Input ﻣﻴﺸﻮد اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را

ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن  Levels ﻳﺎ ﺳﻄﻮح ورودي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻮي Window ﮔﺰﻳﻨﻪ Histogram

را انتخاب کنید

ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي ﭘﺎﻟﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ Expanded  Wiewرا انتخاب کنید

ﭘﺎﻟﺖ Histogram

ﺣﺎوي ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )زرد . ( اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ ﺑﺮوﻳﺪ

Image >> Adjustments >> Levels را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎﻳﻲ دارد  ﻣﻮﺟﻮد در

ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪوده ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ , روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎ ,ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﺳﻪ ﻣﺜﻠﺖ در زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺜﻠﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻳﺎ ﮔﺎﻣﺎ و ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﺷﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن اﻫﺮم ﻫﺎ ﺗﻐﻴﺮات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ

اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ . در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ را اﺻﻼح ﻛﺮده

و ﺷﺪت رﻧﮓ از ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ و ﻳﺎ وﺿﻮح ﻋﻜﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ

در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻼح رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﻜﺴﻲ

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻗﺖ وﺿﻮح رزوﻟﻴﺸﻦ وﺟﻮد دارد

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ درﻫﺮ واﺣﺪ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ را دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ رزوﻟﻴﺸﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد . ﺗﺼﻮﻳﺮي

ﺑﺎ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺤﺖ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑا دﻗﺖ بالا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ 96dpiﻳﺎ300

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﻃﻮل در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ دﻗﺖ

وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮ روي 800×600 1024×768ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﮔﺮ دﻗﺖ وﺿﻮح

ﺗﺼﻮﻳﺮ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﭼﺎﭘﻲ

آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

برای برش دادن میتوان از ابزار Nیا CROPاستفاده کرد

را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي Crop ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي

ﺮش را ﭘﺎك ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﺑﻌﺎد

ابعاد تصویر را برحسب اینج وار کنید(ناحیه سبز رنگ)

اﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﺮش دور ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﻴﺪ

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣ ﻮس در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن دوﺳﺮ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن را ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎدر از ﮔﺮه ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻛﺎدر اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

در ﭘﺎﻳﺎن کلید ENTER را فشار دهید

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

File >> Automate >> Crop and Straighten Photos اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺿﻤﻴﻨﻪ ﺗﻀﺎد دارﻧﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ اﻧﺪازه

دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش داده و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده

ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده

ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ وارد ﻛﺮد ﻣﺘﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
Type اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم  Tool ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد Type در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰار   Tool ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺰار را در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ، ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻮار اﺑﺰار در ﺑﺎﻻي ﻛﺎدر ﺑﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ اﺧﺘﺼﺎص داده در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧ ﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )زرد ﻗﺴﻤﺖ ( ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻓﻮﻧﺖ ) ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻲ ( از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﻳﺎ در ﻛﺎدر آن ﺳﺎﻳﺰ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮروي ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮاﺧﺘﺎن متن مورد نظر را وارد ﻛﻨﻴﺪ

 

وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در فتوشاپ

وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در فتوشاپ

وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در فتوشاپ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ

ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺳ ﺟﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻴﺎه درﺑﻴﺎرﻳﺪ

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه

ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎي ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه

ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ و ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ داﻳﺮه ﻓﻌﺎل ﻛﺮده

و ﻗﺴﻤﺖ داﻳﺮه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه درآورﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ

ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ داﻳﺮه د ﺗﺼﻮﻳﺮ داﺧﻞ ﺑﺪو اﻳﺮه ن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ Select ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻀﻮر از

ﻣﻨﻮي Inversﮔﺰﻳﻨﻪ ( Ctrl+Shift+I)ﻳﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮ در دور ﻛﺎدر اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد

اﻛﻨﻮن ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ را ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻋﻤﺎل ﺑﻪ

ﺟﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ داﻳﺮه ﻛﻨﻴﺪ Image اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ

(ﺑﺮوﻳﺪ Ctrl+M)  >> Adjustment >>Curves Curves ﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮروي

ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮوﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﺸﻴﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻋﺪد در ﻗﺴﻤﺖ Inputو  Output روﺷﻨﻲ و

ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﺮدن ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺠﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ کردن

 

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ

در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺑﺰار در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ

اﺑﺰار ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺮ در ﭘﺸﺖ آن اﺑﺰار ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوروي

ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ در زﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

اﻛﻨﻮن آﻣﻮزش را ﺑﺎ اﺑﺰار   Rectangular     Marquee     ﻳﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ  (M) ﺷروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Rectangular ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي اﺑﺰار  Marquee  Rectangular  و

ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎي ،ﭘﻨﻬﺎن Elliptical اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ  Marquee را اﻧﺘﺨﺎب کنید

ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻊ ( + ) درﺑﻴﺎد ﺳﭙﺲ

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس و ﻋﻤﻞ دراگ ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك در ﺑﻴﺎد

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺸﻮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮروي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل   ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Select >> Deselect  رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﺪ Ctrl+D  از حالت انتخاب خارج کنید

بنرگرام 

ثبت سفارش