نوشته‌ها

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Characterو Pargraph

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Character و Pargraph ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي Characterو اﻧﺪازه و رﻧﮓ ﻛﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻮﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ، ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎﻳﭗ ﻈﻴﻤﺎت را در اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﭗ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ Cha ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﺎﻟﺖ racter Window از ﻣﻨﻮي  Characterﮔﺰﻳﻨﻪ را انتخاب کنید

م و دو ﻓﻠﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ رﻣﻴﺰان ا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺣﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو اﺳﺖ ف ﻣﺘﻮاﻟﻲ

. در اﻏﻠﺐ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ   وA ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺮوف ﻣﺘﻮاﻟﻲ

ﻣﺎﻧﻨﺪ V Aﻳﺎ Wو را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد . Metrics

ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮ اﺻﻞ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻓﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﻋﻤﻞ Tracking ﻣﺎﻧﻨﺪ   اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮوف ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ

ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻋﺪد ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﮔﺰﻳﻨﻪ Leading  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ

و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺧﻂ را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﺪارﻳﺪ ﺑ ﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ اوﻟﻴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ

ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬاري ﻣﻴﺸﻮد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ Leading

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮوف از ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺎ ﺣﺮوف در ﺑﺎﻻ ﻳﺎ در زﻳﺮ ﺧ ﻂ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد

ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺮﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ

و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ

آﻳﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ

اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﻴﺰ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳ آﺧﺮ ﻜﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻂ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻣﺘﺪاد از ، راﺳﺖ، ﻳﻦ ﺧﻂ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ . دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد  ﻳﻚ ﻛﻨﺎره ﺗﺎ ﻛﻨﺎره اﻳﻦ آﻳﻜﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ را در ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻛﺎدر ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

 

رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ

رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و اﻓﺰودن ﺑﺎﻓﺖ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرس ﺳﻪ ﺟﻠﻮه

Overlay ، Gradient  Overlay Color  و Pattern Overlay  ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ

ﮔﺰﻳﻨﻪ  Satin ﻣﻮﺟﺐ درج ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻦ ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﮔﺰﻳﻨﻪ   Color Overlay را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ

رﻧﮓ را Color ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﻨﺪ  Overlay ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل Color

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Overlay را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻛﺮده

ﺑﺎﺷﻴﺪ Gradient ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺨﺘﻮاي ﻻﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در Style ﻛﺎدر ﺑﺎز ﺷﻮي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﺳﺒﮓ ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ   زاوﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ Scale ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪن

ﻳﺎ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﺮدد ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ

در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪ   ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ Pattern اﻓﻜﺖ  Overlay ﻣﻮﺟﺐ

درج ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺒﺎ ﻟﺰ اﺳﻔﺎده از Color اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  Overlay Gradient و  Overlay ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ

 

ﻟﻐﺰﻧﺪه  Scale  اﻧﺪازه اﻟﮕﻮ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴ

ﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﻜﺖ ﻫﺎي Layer ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎدر  Style را ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ Color Overlay ،Gradi ent Overlay Pattern

و ﺑﻄ  Overlay ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

آن ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ اﻓﻜﺘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره در ﻗﺴﻤﺖ

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻮد

 

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن Distort ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ

>> Edit  >> Transform >> Distor  ﺑﺮوﻳﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﺮوي ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺪ

ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺗﻐﻐﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗ داﺧﻞ ﻛﺎدر دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻐﻴﻴ ﺷﻮﻧﺪ ﺮات ﺛﺒﺖ شوند

ﺣﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ Prespective را اﻧﺘﺨﺎب . ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد . در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

در ﭼﻬﺎر راس ﻛﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﻴﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه

ﺷﻮد ﮔﻴﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﮕﺮدد

تیم حرفه ای بنرگرام

 

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر

ﻣﻘﻴﺎس دهی تصویر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻮي  Edit و زﻳﺮ ﻣﻨﻮي

Transform ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس، ﻛﺞ ﻛﺮدن اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه

ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ و ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﺎي

ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ را در ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ . Scale ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن

ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎ ﻻﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده و

ﻃﻮل و ﻋﺮض آن را ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

 

ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي Edit  ﮔﺰﻳﻨﻪ Transform   Scale و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ  Scale  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ  ﻛﺎدري ﺑﺎ8 دستیگره  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد

در  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ را ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎر راس

ﻛﺎدر ﻗﺮار داد ه و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﺎدر ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

بﺮاي ﺣﻔﻆ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺣﺎﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮس ﻛﻠﻴﺪ دارﻳﺪ Shift را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ . ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر

ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﮔﻴﺮﻫﺎي وﺳﻂ اﺿﻼع ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎرج 2 ﺷﺪن از ﻛﺎدر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي داﺧﻞ ﻛﺎدر

ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻳﺎ دﻫﻴﺪ Enter ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ را داﺧﻞ ﻛﺎدر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺪ Enter را ﻓﺸﺎر دهید

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻛﺎدر و ﻟﻐﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ ESC  را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ

و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ را ﺧﺎرج  از ﻛﺎدر ﻗﺮار داده و ﻛﻠﻴﺪ Enter   را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ

 

 

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ

ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت رﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ

از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ

و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد زا ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ

: • RGB ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ Indexed ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ  Color Multi ﻳﺎ  Channel  ﺗﺒﺪﻳﻞ • LAB ﺣﺎﻟﺖ

Color Multi ﺑﻪ  Channel ،Bitmap Gray ﻳﺎ  Scale  • CMYK ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ Multi ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ

Channel • Gray ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ  Scale   ،Bitmapﺑﻪ Indexed Color Multi و ﻳﺎ  Channel • Duotone و ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻧﮓ

Indexed ﺑﻪ  Color ،Bitmap Multi ﻳﺎ  Channel ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ CMYK ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ

. Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ از ﻣﻨﻮي        Modeﮔﺰﻳﻨﻪ  CMYK  انتخاب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺪود CMYK ه رﻧﮓ ﻗﺮار دارد از ﻣﻨﻮي Wiew Gamut

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Warning را اﻧﺘﺨﺎب . Adobe در ﺻﻮرﺗﻲ از  In Design ﺟﻬﺖ In ﻧﺸﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮاﻛﻪ  Design ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻮﺷﺎپ را ﺳﺎﭘﺮت ﻛﻨﺪ

. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ TIFFﻓﺮﻣﺖ ﻧﻤﻲ . ﻛﺎرﺑﺮدي اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ

TIFF ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ذﺧﻴﺮه

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي  File ﮔﺰﻳﻨﻪ Save As را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای باز شود

ﺣﺎل از ﻣﻨﻮي  Format ﺑﺎز ﺷﻮي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ    TIFF  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ  Seveرا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

در ﻛﺎدر ﻣﺤﻮره اي  Options ،Byte  Order ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ OK ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

اﻛﻨﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺗﻮش و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻗﺮار دادن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎپ می باشد

ذخیره کردن در فتوشاپ

ذخیره کردن در فتوشاپ

ذخیره کردن در فتوشاپ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮروي ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ

ﻋﻜﺲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد File ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي

ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ  >> Save As Save رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ Save ﻗﺴﻤﺖ )

زرد  in ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻛﻨﻴﺪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ .ﻗﺴ ﺳﭙﺲ در ﻤﺖ )

آﺑﻲ File Name ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ وارد . Format در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )ﺳﺒﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ( ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ در ﻗ Save ﺴﻤﺖ

Options ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ) رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮروي  Save ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ دﻳﺎﻟﻮﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد

 

اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ در اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻦ و ﺑﺮروي  OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ    ﺗﺼﺎوﻳﺮ    Bitmap     و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ

PSD    ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار . ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻜﺴﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ

CD     ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﺎ ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪ د را ﻛﻨﻴﺪ ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

وارد ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻛﺎري ﻓﺘﻮﺷﺎپ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

مرحله 2:

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي      ﻛﺎري ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺎﻣﻞ : 1-  ﻧﻮار ﻣﻨﻮ در زﻳﺮ ﻛﺎدر)زرد

( ﺑﺎ  رﻧﮓ

2- ﻧﻮار اﺑﺰار)ﻗﺮﻣﺰ        ( ﺑﺎ رﻧﮓ 3- ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار)ﺳﺒﺰ

( ﺑﺎ رﻧﮓ 4- ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻧﻮارﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ     File >> open

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ open رﻓﺘﻪ و ﻋﻜﺲ دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و در آﺧﺮ ﺑﺮوي

ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮد ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ا     Adobe        ﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم   Bridge ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ

را در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ Adobe Bridg File از ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ

>> Browse in Bridge Ctrl+Alt+O       ﻳﺎ از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ   ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﻛﻨﻮن

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻮﺷﻪ اﺳﺖ در

ﭘﻨﭽﺮه وﺳﻂ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ File را اﻧﺘﺨﺎب

ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي Open ﺑﺮ روي   ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻜﺲ داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ