اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

از اﺑﺰار Lasso ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

. Lasso در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻳﻚ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .

ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ Lasso ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب . ﻛﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮد ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و اﻃﺮاف آن ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ

ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ

alt را ﺷﻮ Lasso ﺑﺰﻧﻴﺪ و دﻛﻤﻪ ﻣﻮس را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ

د و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎف را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻣﺪﮔﻲ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪﻳﺪ

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوي آن ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ )ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﺶ ﻫﺎي

( ﺣﺎل دوﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺴﻴﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ

ﻣ اﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻫﻴﺪ Move ﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﺮﻛﺖ دهید

مطالعه بیشتر  چرا بنر گیف در تلگرام درست نمایش نمی دهد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>