اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺰار Lasso

از اﺑﺰار Lasso ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

. Lasso در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻳﻚ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .

ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ Lasso ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب . ﻛﺎر از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮد ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و اﻃﺮاف آن ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ

ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ

alt را ﺷﻮ Lasso ﺑﺰﻧﻴﺪ و دﻛﻤﻪ ﻣﻮس را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ

د و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎف را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺮاﻣﺪﮔﻲ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ رﺳﻴﺪﻳﺪ

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوي آن ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ )ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﺶ ﻫﺎي

( ﺣﺎل دوﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدﻧﻮﻳﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺴﻴﺮ را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ

ﻣ اﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻫﻴﺪ Move ﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺣﺮﻛﺖ دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *