ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺑﺮش دادن وﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ

اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ . در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ را اﺻﻼح ﻛﺮده

و ﺷﺪت رﻧﮓ از ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ و ﻳﺎ وﺿﻮح ﻋﻜﺲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ

در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻼح رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﻜﺴﻲ

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻗﺖ وﺿﻮح رزوﻟﻴﺸﻦ وﺟﻮد دارد

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ درﻫﺮ واﺣﺪ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ را دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ رزوﻟﻴﺸﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺸﻮد . ﺗﺼﻮﻳﺮي

ﺑﺎ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺴﺖ ﻛﻪ داراي ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺤﺖ

ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑا دﻗﺖ بالا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ 96dpiﻳﺎ300

ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﻃﻮل در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻜﺴﻞ در ﻫﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ دﻗﺖ

وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺮ روي 800×600 1024×768ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﮔﺮ دﻗﺖ وﺿﻮح

ﺗﺼﻮﻳﺮ از دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﭼﺎﭘﻲ

آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﺖ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

برای برش دادن میتوان از ابزار Nیا CROPاستفاده کرد

را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي Crop ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي

ﺮش را ﭘﺎك ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﺑﻌﺎد

ابعاد تصویر را برحسب اینج وار کنید(ناحیه سبز رنگ)

اﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﺮش دور ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﻴﺪ

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣ ﻮس در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن دوﺳﺮ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﺎن را ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎدر از ﮔﺮه ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻛﺎدر اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

در ﭘﺎﻳﺎن کلید ENTER را فشار دهید

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻋﻜﺲ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

File >> Automate >> Crop and Straighten Photos اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺿﻤﻴﻨﻪ ﺗﻀﺎد دارﻧﺪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺎف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻴﺸﻮد ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ اﻧﺪازه

دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش داده و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *