ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Color     Replac ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎرا

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ

ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺪﻫﺪ . آن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻠﻮه در اﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Replace Color ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دﻳﻮار در ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﺑﺰار  Marquee    Rectangular     را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺴﻤﺘﻲ از Image ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ  >> Adjustmenst >> Replac Color

Replac ﭘﻨﺠﺮه  Color  داراي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ , ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع

رﻧﮓ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  روي ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴ

ﺪ ﭘﻨﺠﺮه تا ناحیه انتخابی انتخاب شود

اﻛﻨﻮ از ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن وﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ

دﻳﻮار در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد Fuzziness ﺳﻄﺢ ﺗﺎري و اﺑﻬﺎم را ﺑﺎ

ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻔﻴﺪي در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﭼﻜﺎن آﺧﺮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي

آن ﻧﻮاﺣﻲ Replac آن ﻫﺎرا ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  Color

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن اﻫﺮم Hue /Sturation دﻫﻴﺪ   رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮدهید

 

مطالعه بیشتر  ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>