ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر رﻧﮓ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار

Histogram   Image ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  >> Adjustmens >> Auto  Contrast (CS3)در (CS4) و

در Image از ﻣﻨﻮي Auto ﮔﺰﻳﻨﻪ  Contrast روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ

اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي روﺷﻦ روﺷﻦ ﺗﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي

ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ درﺑﻴﺎﻳﻨﺪ Auto ﻓﺮﻣﺎن  Contrast  10%

ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻴﺎه را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ 10% اول را

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻦ روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻴﮕﻴﺮد .

ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ داراي ﺳﺎﻳﻪ رﻧﮓ ﻳﺎ رﻧﮓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در

ﻫﻨﮕﺎم اﺳﻜﻦ ﻋﻜﺲ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨد تصویر زیر به مسیر زیر بروید

Image >> Adjustmens >> Auto Color  (CS3)در CS4 و در   ﮔﺰﻳﻨﻪImage از ﻣﻨﻮي Auto Color را انتخاب کنید

ﻓﺮﻣﺎنAutoColor  o ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ و رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺣﺪ وﺳﻂ ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎ

و روﺷﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Auto ﭘﻨﺠﺮه  Correction ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺪت

رﻧﮓ در ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و درﺻﺪ ﺑﺮش دﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ

رﻧﮓ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ , ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ روﺷﻦ Auto ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه  Correctio Levels در ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي Curves ﻳﺎ Options ﺑﺮ رو دﻛﻤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ Image ﻣﺴﻴﺮ  >> Adjustments >> Invert رﻓﺘﻪ

 

مطالعه بیشتر  ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎیی ﺗﺼﻮﻳﺮ در فتوشاپ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>