ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻛﭙﻲ ﻛﺮدن و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ ﺗﻬﻴﻪ

ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي Move ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ اﺑﺰار را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴد

ﭘﺲ از آن ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮده و دﻛﻤﻪ ALT  را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم

اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن دو ﺳﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از آن

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد Edit در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﻪ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻨﻮي  Edit  ﮔﺰﻳﻨﻪ

Trancform  و    Scale  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ  شود

ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻮد ﻫﺎي Shift ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ دﻛﻤﻪ

را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و ﻣﺠﺪدا ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻮﺷﻪ را ﺑﻜﺸﻴﺪ Shift ﻛﻠﻴﺪ اﺑﻌﺎد را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده

و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺞ ﻳﺎ ﻣﻮرب ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ Enter ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺸﻮد اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻛﺎدر اﻃﺮاف ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﮔﺮدد

. Copy در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ‐Cut‐Past اﻋﻤﺎل ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺳﺎدﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻨﻴﺪ

Edit آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ از EDITﻣﻨﻮي را ﺑﺎز کنید

 فرمان CUTرا انتخاب کنید

ﻓﺮﻣﺎن  COPYﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻻﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﭙﻲ Copy Merged ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ ﻛﭙﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه از ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ Past

ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه از ﻛﭙﻲ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﭽﺴﺒﺎﻧﺪ

ﻧﺎﺣﻴﻪ Past Into ﻓﺮﻣﺎن ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﻳﺎ ﻛﭙﻲ ﺷﺪه را داﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎب دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﻲ روي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده

ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻚ ﻻﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ

ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ د ﻛﻪ دﻗﺖ وﺿﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪه در اﻳﻦ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﻴﻜﺴﻠﻲ ﺧﻮد در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ داراي اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *