ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻮﻳﺰ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺘﺪا

ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ    Filter>> Noise >> Reduce Noise

ﮔﺰﻳﻨﻪ     Strength ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را  ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼل روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﮔﺰﻳﻨﻪ  Details  Preserve   از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻴﺎي ﻣﺘﻨﻲ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ 100 ﻋﺪد ﺑﺮاي در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﭼﺰﺋﻴﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورد اﻣﺎ در ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ

Reduce ﮔﺰﻳﻨﻪ  Color Noise ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺗﺼﺎدﻓﻲ را ﺧﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار

اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼل رﻧﮓ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ Sharpen ﮔﺰﻳﻨﻪ  Details

ﺗﺼﻮﻳﺮ را واﺿﺢ ﻣﻴﻜﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼﻻت وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﻨﺘﺮل

واﺿﺢ ﺳﺎزي در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎوره و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي واﺿﺢ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن

وﺿﻮح اﺳ ﺘﻔﺎده ﻛﺮد Remove ﮔﺰﻳﻨﻪ  JPEG Artifact ﺣﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﻨﺪ JPEG ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺬف Advanced ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ

اﺧﺘﻼل رﻧﮓ ﻫﺎ را در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ رو ﮔﺰﻳﻨﻪ  Per Channel ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده

و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻣﻨﻮي ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻄﻮر ﭘﻴﺶ ﻗﺮﻣﺰ 3 ﻓﺮض ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ داراي ﻛﺎﻧﺎل رﻧﮓ , ﺳﺒﺰ و آﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *