طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی

لوگو چیست:

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام
طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

طراحی لوگو  یا آرم شرکتی و خصوصی لوگو یا آرم همان نشانه گرافیکی می باشد که میتواند به صورت نوشتاری ،علامت یا ترکیبی از بین این ها باشد

لوگو در شرکت های صنعتی ،تولیدی ،تجاری و همچنین در مشاغل و کسب و کار هایی که تازه تاسیس شده اند مورد استفاده قرار میگیرند

تا از این طریق  اهداف خود و محصول مورد نظرشان را راحتر بیان کنند

از آنجایی که لوگو ساده ،منظم و از ترکیب رنگ های خوبی طراحی می شوند راحتتر میتواند در ذهن جا شود

علاوه بر این نیز هرچقدر لوگو یه شرکت یا حتی لوگو اسمی زیباتر و شکیل تر باشد مشتری بیشتر جذب می شود

طراحی یک لوگو میتواند از نماد ها حروف ها و المان های خاصی تشکیل شده باشد

لوگو شرکت شما و یا لوگو اسم شما به عنوان شناسنامه شما یا به عبارتی دیگر هویت سازمانی شما می باشد

برای مثال در عکس پایین چند نمونه از لوگو های معروف جهان را مشاهده می کنید

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام
طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

همان طوری که در مطالب بالا گفته شد لوگو تصویری از مشخصات صاحب کسب و کار یا افراد می باشد پس باید در طراحی و انتخاب آن دقت لازم را داشته باشیم

یکی از انواع لوگو ها تایپوگرافی اسم یا همان نوشتاری می باشد

تایپوگرافی لوگو یا همان لوگو نوشتاری :میتواند به دو شکل باشد لاتینی یا فارسی

در طراحی یک لوگو نوشتاری یا همان تایپوگرافی طراحی متن مورد نظر را با فونتی ساده  بعنوان الگو نوشته و در اتود های خود بکار میبرد

طراحی لوگو اسمی به طور خلاصه اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی ویرایش حروف تایپی ولی بصورت تخصصی و گرافیکی تر

طراحی لوگو یا آرم
طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

نکاتی در مورد طراحی لوگو،آرم یا نشانه

عناصری که لوگو یا نشانه را تشکیل میدهد نباید از چند وکتور یا همان المان ها بیشتر باشد اما باید مفهوم گیرا و واضحی داشته باشد

لوگو یا آرم در عین سادگی باید از طرح و خطوطی که آن را زیباتر میکند استفاده شود

طراحی لوگو باید از ترکیب رنگ روانشناسی استفاده شود مثلا رنگ قرمز به عنوان خطر یا رنگ آبی به عنوان شفافیت وآرامش  می باشد باید به این نکته بیشتر توجه کرد

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام
طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

اشتباهات رایج در طراحی لوگو

بیشتر افرادی که کسب و کار ،شرکت ها ،افراد شخصی به دنبال طراحی لوگو ارزان یا با قیمت های کم می گردند باید از اینکار اجتناب کنند زیرا

امکان شبیه سازی با سایر لوگو یا آرم های دیگر را انجام دهند

و هرازگاهی نیز لوگو یا نشانه تکراری به شما میدهند  که اینکار باعث بی اعتمادی مشتریان شما شود

نکته دیگرری که در مورد طراحی لوگو ارزان و یا رایگان میخواستم به خدمت شما برسانم این است که لوگو غیر حرفه ای شما را از معروفیت تجاری خود عقب وادار مینماید

لوگوهای پیچیده و شلوغ به دلیل استفاده از المان ها زیاد دیر تر در ذهن می ماند و این نیز به ضرر شما می باشد

لوگو های ساده با رنگ های ساده بیشتر در ذهن می ماند  لوگو های ساده را هیچوقت دست کم نگیرید

یک دیگر از اشتباهاتی که در طراحی لوگو بیشتر پیش می آید این است که

در اول کار رنگ به لوگو و کلمات و حتی به المان ها می دهند این کار از ریشه غلط می باشد

زیرا در طراحی لوگو نباید در اول کار از رنگ استفاده نمود این کار باعث  شلوغ شدن بیشتر طرح میباشد

طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام
طراحی لوگو توسط تیم حرفه ای بنرگرام

رنگ در طراحی لوگو

رنگه لوگو ابزاری بهتر برای ارائه هرچه بهتر معنی در طراحی لوگو می باشد  به عبارت دیگر رنگ کامل کننده ایده طراحی  می باشد

رنگ هایی که در طراحی لوگو باید بکار رود رنگ سازمانی صاحبان کسب و کار می باشد و نباید غیر از آن رنگ ها استفاده کرد

طراحی لوگو شرکتی و کسب و کار خود را به ما بسپارید

تیم حرفه ای بنرگرام با سابقه چندین ساله در زمینه گرافیک بهترین هارا برای شما طراحی و به اجرا در میاورد

شماره سفارس  و مشاوره رایگان :0336  837  0936 //    01  0202  5  0914

برای اطلاع از قیمت طراحی لوگو یا آرم شرکتی و خصوصی روی متن کلیک کنید

ﭘﺎﻟﺖ  Character اﻧﺪازه و رﻧﮓ ﻛﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻮﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ، ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎﻳﭗ ﻈﻴﻤﺎت را در اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﭗ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ Cha ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﺎﻟﺖ racter Window از ﻣﻨﻮي  Characterﮔﺰﻳﻨﻪ را انتخاب کنید

م و دو ﻓﻠﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ رKerningﻣﻴﺰان ا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺣﺮ Kerning ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو اﺳﺖ ف ﻣﺘﻮاﻟﻲ . در اﻏﻠﺐ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ   وA ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺮوف ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ V Aﻳﺎ Wو را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد . Metrics

ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮ اﺻﻞ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻓﻮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﻋﻤﻞ Tracking Kerning ﻣﺎﻧﻨﺪ   اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮوف ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻋﺪد ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻋﺪد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﮔﺰﻳﻨﻪ Leading  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺧﻂ را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﺪارﻳﺪ ﺑ ﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ اوﻟﻴﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﺬاري ﻣﻴﺸﻮد ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ Leading

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮوف از ﺧﻂ زﻣﻴﻨﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺮوف در ﺑﺎﻻ ﻳﺎ در زﻳﺮ ﺧ ﻂ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد Pargraph ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺮﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﻨﺪ

آﻳﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻي ﭘﺎﻟﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﻴﺰ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳ آﺧﺮ ﻜﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻂ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻣﺘﺪاد از ، راﺳﺖ، ﻳﻦ ﺧﻂ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ . دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد  ﻳﻚ ﻛﻨﺎره ﺗﺎ ﻛﻨﺎره اﻳﻦ آﻳﻜﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ را در ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻛﺎدر ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

آﻳﻜﻦ ﻫﺎ و ﻛﺎدر ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ ﺎرﮔﺮاف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ ﺧﻂ اول ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ را در ﻳﻚ
ﺑﻠﻮك اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرس ﺳﻪ ﺟﻠﻮه   Overlay ، Gradient  Overlay Color  و Pattern Overlay  ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ

ﮔﺰﻳﻨﻪ  Satin ﻣﻮﺟﺐ درج ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺘﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﮔﺰﻳﻨﻪ   Color Overlay را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ رﻧﮓ را Color ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﻨﺪ  Overlay ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﻴﻒ رﻧﮕﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل Color ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ازﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Overlay را از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ Gradient ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﺑﺮاي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺨﺘﻮاي ﻻﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در Style ﻛﺎدر ﺑﺎز ﺷﻮي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺒﮓ ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ   زاوﻳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻃﻴﻒ رﻧﮓ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ Scale ﻟﻐﺰﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪن ﻳﺎ ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﻴﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﺮدد ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺪ   ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ Pattern اﻓﻜﺖ  Overlay ﻣﻮﺟﺐ درج ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻗﺒﺎ ﻟﺰ اﺳﻔﺎده از Color اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  Overlay Gradient و  Overlay ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻟﻐﺰﻧﺪه  Scale  اﻧﺪازه اﻟﮕﻮ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﻜﺖ ﻫﺎي Layer ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎدر  Style را ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ Color Overlay ،Gradi ent Overlay Pattern و ﺑﻄ  Overlay ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آن ﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ اﻓﻜﺘﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻮد

ﻓﺮﻣﺎن Warp  اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Edit >> Transform >> Warp ﺑﺮوﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺒﻜﻪ روی تصویر نشان داده میشود

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ Extras از ﻣﻨﻮي    view ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از ﻧﻘﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮي Warp ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت از ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺷﺪه را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت Warp ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻛﻤﻪ change the warp orientation را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ ارﺟﺎع روي ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي  Reference  point location در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴ   ﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎدر Bend را ﺑﺮاي H ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ دﻫﻴﺪ

 

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن Distort ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ

>> Edit  >> Transform >> Distor  ﺑﺮوﻳﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﺮوي ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺗﻐﻐﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗ داﺧﻞ ﻛﺎدر دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻐﻴﻴ ﺷﻮﻧﺪ ﺮات ﺛﺒﺖ شوند

ﺣﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ Prespective را اﻧﺘﺨﺎب . ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد . در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎر راس ﻛﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﻴﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﮔﻴﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﮕﺮدد

 

از ﻓﺮﻣﺎن  Rotate  ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ   Edit>> Transform >> Rotae ﺑﺮوﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﺎدري ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﻮس ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﺷﻜﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﺧﻤﻴﺪه دو ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﺑﻞ ﻣﻴﺸﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮس را در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺧﻼف آن ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﭽﺮﺧﺪ

اﻛﻨﻮن ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﻛﺎدر را ﺟﺎ ﺑﻪ ﻛﺮده و در ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﻴﺪ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن  Skew ﻣﻴﺘﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﻣﺘﺪاد ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي ﻛﺞ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺟﻠﻮه ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﺑ ﻣﺴﻴﺮ   ﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ Edit  >> Transform >> Skew ﺑﺮوﻳﺪ . ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻜﺎر ﻣﺠﺪدا ﻛﺎدري ﺑﺎ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد

ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﺮوري ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻛﺞ ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه میشود

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻛﺎدر را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ا ﻳﺠﺎد  نمائید 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻮي  Edit و زﻳﺮ ﻣﻨﻮي  Transform ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس، ﻛﺞ ﻛﺮدن اﻳﺠﺎد ﺟﻠﻮه ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ و ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ را در ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ . Scale ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎ ﻻﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻃﻮل و ﻋﺮض آن را ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

 

ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي Edit  ﮔﺰﻳﻨﻪ Transform   Scale و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ  Scale  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ  ﻛﺎدري ﺑﺎ8 دستیگره  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد در  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ را ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎر راس ﻛﺎدر ﻗﺮار داد ه و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﺎدر ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد

بﺮاي ﺣﻔﻆ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي از ﺣﺎﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻣﻮس ﻛﻠﻴﺪ دارﻳﺪ Shift را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ . ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﺿﻠﻊ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﮔﻴﺮﻫﺎي وﺳﻂ اﺿﻼع ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎرج 2 ﺷﺪن از ﻛﺎدر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي داﺧﻞ ﻛﺎدر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻳﺎ دﻫﻴﺪ Enter ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ را داﺧﻞ ﻛﺎدر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺪ Enter را ﻓﺸﺎر دهید

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻛﺎدر و ﻟﻐﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ ESC  را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ را ﺧﺎرج  از ﻛﺎدر ﻗﺮار داده و ﻛﻠﻴﺪ Enter   را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ

 

 

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺌﻲ را از ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﭙﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه آن بزرگتر  ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻳﻢ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮم  اﻧﺪازه دو ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻜﺲ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﻮم ﻓﻀﺎي ﻋﻜﺲ زا  و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻣﻨﻮي Image ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Size را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ اﺑﻌﺎد ﺗﺼ ﻛﻨﻴﺪ ﻮﻳﺮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻳﺎ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ )زرد ( اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮي را ﻛﻪ ﭼﺎپ ﻣﻴﺸﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ : اﻳﻨﭻ , ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ )آﺑﻲ ( Image ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي  Size را ﺑﺎز ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻬﻨﺎ و ارﺗﻔﺎع ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ درﺻﺪ %ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ 100 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻋﺪد را . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﻛﻮﭘﻚ Constraine ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ  Poportions  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻗﺮﻣﺰ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪي را وارد

ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪ را در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎدرﻫﺎ وارد ﻛﻨﻴﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻋﺪد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ دﻫﻨﺪ

در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر در ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن داده میشود

ﺑﺰرگ ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﺑﻮم ﻓﻀﺎي ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻃﺮاف ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪاز ﺑﻮم رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﻀﺎي اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد . ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﺑﻮم ﻧﻮع دﻳﮕﺮ از ﺑﺮش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن اﻧﺪازه ﺑﻮم از ﻣﻨﻮي Canvas ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Size را اﻧﺘﺨﺎب . در ﻛﺎدر ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺎز ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺑﻮم را ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻋﺪاد را وارد ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد

از ﻗﺴﻤﺖ Anchor ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺑﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮوي ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻂ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ در وﺳﻂ ﺑﻮم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد Canvas ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎدر ﺑﺎز ﺷﻮي  extension Color
و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي رﻧﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻴﺘﻮان رﻧﻚ ﺑﻮم را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ

 

ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت رﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد زا ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : • RGB ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ Indexed ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ  Color Multi ﻳﺎ  Channel  ﺗﺒﺪﻳﻞ • LAB ﺣﺎﻟﺖ  Color Multi ﺑﻪ  Channel ،Bitmap Gray ﻳﺎ  Scale  • CMYK ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ Multi ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ  Channel • Gray ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ  Scale   ،Bitmapﺑﻪ Indexed Color Multi و ﻳﺎ  Channel • Duotone و ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻧﮓ Indexed ﺑﻪ  Color ،Bitmap Multi ﻳﺎ  Channel ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ CMYK ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ . Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ از ﻣﻨﻮي        Modeﮔﺰﻳﻨﻪ  CMYK  انتخاب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺪود CMYK ه رﻧﮓ ﻗﺮار دارد از ﻣﻨﻮي Wiew Gamut ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Warning را اﻧﺘﺨﺎب . Adobe در ﺻﻮرﺗﻲ از  In Design ﺟﻬﺖ In ﻧﺸﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮاﻛﻪ  Design ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻮﺷﺎپ را ﺳﺎﭘﺮت ﻛﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ TIFFﻓﺮﻣﺖ ﻧﻤﻲ . ﻛﺎرﺑﺮدي اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ TIFF ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي  File ﮔﺰﻳﻨﻪ Save As را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای باز شود

ﺣﺎل از ﻣﻨﻮي  Format ﺑﺎز ﺷﻮي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ    TIFF  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ  Seveرا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

در ﻛﺎدر ﻣﺤﻮره اي  Options ،Byte  Order ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ OK ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

اﻛﻨﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺗﻮش و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻗﺮار دادن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎپ می باشد