ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ وارد ﻛﺮد ﻣﺘﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
Type اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم  Tool ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد Type در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰار   Tool ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺰار را در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ، ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻮار اﺑﺰار در ﺑﺎﻻي ﻛﺎدر ﺑﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ اﺧﺘﺼﺎص داده در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧ ﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )زرد ﻗﺴﻤﺖ ( ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻓﻮﻧﺖ ) ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻲ ( از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﻳﺎ در ﻛﺎدر آن ﺳﺎﻳﺰ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮروي ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮاﺧﺘﺎن متن مورد نظر را وارد ﻛﻨﻴﺪ

 

ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺳ ﺟﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻴﺎه درﺑﻴﺎرﻳﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎي ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ و ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ داﻳﺮه ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺖ داﻳﺮه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه درآورﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﻴﻪ داﻳﺮه د ﺗﺼﻮﻳﺮ داﺧﻞ ﺑﺪو اﻳﺮه ن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ Select ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻀﻮر از ﻣﻨﻮي Inversﮔﺰﻳﻨﻪ ( Ctrl+Shift+I)ﻳﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دﻳﮕﺮ در دور ﻛﺎدر اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد

اﻛﻨﻮن ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ را ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ داﻳﺮه ﻛﻨﻴﺪ Image اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮوﻳﺪ (ﺑﺮوﻳﺪ Ctrl+M)  >> Adjustment >>Curves Curves ﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮروي ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮوﻳﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﺸﻴﺪ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻋﺪد در ﻗﺴﻤﺖ Inputو  Output روﺷﻨﻲ و ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﻛﺮدن ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺠﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ کردن

 

در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺑﺰار در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺰار ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺮ در ﭘﺸﺖ آن اﺑﺰار ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮوروي ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ در زﻳﺮ اﺑﺰار ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

اﻛﻨﻮن آﻣﻮزش را ﺑﺎ اﺑﺰار   Rectangular     Marquee     ﻳﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ  (M) ﺷروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

Rectangular ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي اﺑﺰار  Marquee  Rectangular  و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎي ،ﭘﻨﻬﺎن Elliptical اﺑﺰار ﻛﻨﻴﺪ  Marquee را اﻧﺘﺨﺎب کنید

ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮده ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻊ ( + ) درﺑﻴﺎد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮس و ﻋﻤﻞ دراگ ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك در ﺑﻴﺎد

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب را ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺸﻮد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺮروي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل   ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ Select >> Deselect  رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﺪ Ctrl+D  از حالت انتخاب خارج کنید

ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ : اﻧﺘﺨﺎب • اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ • اﺑﺰارﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ • اﺑﺰارﻫﺎي • ﻛﺎدرﻫﺎي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎ اﺑﺰار Zoom  ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ  در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻮار وﺿﻌﻴﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﭗ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎدر ﺑﺮوﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴد

اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ،اﺑﺰار Zoom  ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ زرﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ(  Z ) را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ زرﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و در وﺳﻂ زرﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ +دا وﺟﻮد رد ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺮدن   ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ Alt ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دراگ ﻛﺮدن ﺑﺮوي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﭼﭗ ﻣﻮس و دراگ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮروي ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻴد

 

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از  Navigator اﻫﺮم در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن اﻫﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ

 

 

سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند و می توان آن را بصورت زیر تعریف نمود:

سئو (بهينه‌سازي موتور جستجو) به معناي فريب و يا دستکاري موتور‌هاي جستجو با روش‌هاي غير اخلاقي نيست. آن‌ها براي کمک کردن به بهبود رويت و ارتباط وب سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي با هدف رسيدن به رتبه‌بندي بالا، ايجاد شده‌اند.

سئو را مي‌توان مجموعه‌اي از روش‌ها براي تغيير استراتژيک وب سايت‌ها دانست. اين فرآيند به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه نتايج جستجو، مي‌پردازد.

سئو فرآيند ساده‌اي نيست که به راحتي پياده‌سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد، علم پيش زمينه‌اي و صبر است. موتور‌هاي جستجو با تغيير مداوم الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي خود غير قابل پيش‌بيني هستند؛ بنابراين وظيفه مهندسين سئو بروز نگه داشتن اطلاعات خود در اين زمينه است.

سئو سایت یا بهینه سازی سایت یکی از فعالیت هایی است که توسط بنرگرام انجام می شود.

الگوريتم رتبه‌بندي گوگل داراي بيش از 200 معيار جهت رتبه‌بندي يک سايت است. از اين رو مهندسين سئو مي‌بايست مهم‌ترين اين معيار‌ها را جهت پياده‌سازي موفق سئو بدانند.

 

اوايل شروع سئو

در اوايل سال 1990 اولين موتور‌هاي جستجو کار خود را آغاز کردند؛ بعضي از محبوب‌ترين آن‌ها Infoseek،Alta Vista و Yahoo بودند.در آن زمان مردم موتورهاي جستجو را به ديد يک ليست فهرست شده نگاه مي‌کردند که همانند صفحه زرد، سئو اوليه بر اساس حروف الفبا انجام مي‌شد. در اين ليست صفحاتي همچون AAA در بالاي اين ليست وجود داشتند.

با رشد مداوم اينترنت موتورهاي جستجوي جديد‌تري ظاهر مي‌شدند که از الگوريتم‌هاي رتبه‌بندي پيچيده‌تري استفاده مي‌کردند. اين الگوريتم‌ها با معيار تراکم کلمه کليدي ( تعداد دفعاتي که يک کلمه کليدي يا يک عبارت در يک صفحه استفاده شده تقسيم بر تعداد کل کلمات صفحه) و برچسب‌هاي شبيه key-words براي فهم محتويات وب سايت‌ها استفاده مي‌کردند. به دنبال اين رشد سئوبراي بيشتر ديده شدن سايت‌ها فعاليت خود را شروع کرد. با توسعه رتبه‌بندي صفحات توسط موتور‌هاي جستجو، مهندسين سئو به دنبال پيدا کردن راه‌هايي جهت تاثيرپذيري در رتبه بندي اين موتورها چه با استفاده از روش‌هاياخلاقي و چه غير اخلاقي روي آوردند.

يک مقاله که توسط نيويورک تايمز در نوامبر سال 1996 چاپ شد راجع به توسعه‌دهندگان وب صحبت کرد که براي قرار گرفتن در بالاي صفحه نتايج جستجو از روش‌هاي غير اخلاقي سئو استفاده مي‌کردند. اين مقاله توضيح مي‌دهد که چگونه توسعه‌دهندگان وب به راحتي يک سايت را به همراه کلمات کليدي ويژه که معمولا در پشت گرافيک سايت پنهان شده است، بارگذاري مي‌کنند که در نتيجه موتورهاي جستجو اين کلمات کليدي را شمارش کرده و رتبه بندي سايت را افزايش مي‌دهند.

همان طور که گفته شد بدست آوردن رتبه‌بندي بالا براي کلمات کليدي خاص در اوايل کار خيلي راحتي نسبت به امروز بوده است. با بکار گيري روش‌هاي غير اخلاقي در آن زمان قرار گرفتن در بالاي ليست نتايج جستجو تضمين شده بود. امروزه الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو پيچيده‌تر شده‌اند و خيلي سخت است که مهندسين بهينه‌سازي بتوانند موتورهاي جستجو را دستکاري کنند، البته اين بازي موش و گربه بين مهندسين سئو و موتورهاي جستجو امروزه نيز وجود دارد و ادامه پيدا خواهد کرد.

اهداف سئو چیست ؟

هدف سئو کمک به وب سايت‌ها در بدست آوردن محل بالا در نتايج جستجوي طبيعي و افزايش ارتباط بين صفحات و کلمات کليدي وارد شده توسط کاربران است. نمايش دادن بيشترين صفحات مرتبط با پرس‌و‌جوي جستجوي وارد شده داراي مزاياي زيادي هم براي کاربر و هم براي موتور جستجو است که در آن کاربر بيشترين نتايج مرتبط جستجو شده را پيدا مي‌کند و موتور جستجو قابل اعتماد مي‌شود چرا که الگوريتم آن بيشترين صفحات مرتبط را نشان مي‌دهد.

بعد از اينکه سئوبراي بهبود رتبه‌بندي سايت‌ها در نتايج جستجوي طبيعي کار خود را شروع کرد، اين فرآيند نيازمند دانش و زمان براي پياده‌سازي روش‌هاي خود شد. زمان، بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري اوليه براي بهينه شدن سايت و يا يک صفحه است.

بسته به اينکه چگونه کلمات کليدي رقابتي در بهينه سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، سئو هفته‌ها يا ماه‌ها طول مي‌کشد تا به نتيجه برسد. اگر چه ممکن است نتايج بهينه‌سازي جستجو به سرعت ديده نشود ولي در دراز مدت مزاياي سئو باعث افزايش رتبه‌بندي سايت و افزايش بازديدکنندگان است. براي وب سايت‌ها خيلي مهم است که در صفحه اول نتايج جستجو گوگل به خصوص جزو سه تا نتيجه طبيعي اول که 58.4 درصد کليک‌ها را شامل مي‌شود، قرار گيرند.

اين جاي تعجب نيست که وب سايت‌ها با محصولات و خدماتي که بفروش مي‌رسانند بر سر رسيدن به رتبه يک نتايج جستجو رقابت کنند. به عنوان مثال کلمه کليدي رقابتي “بيمه خودکار” 1.5 ميليون جستجوي گوگل را در ماه به خود اختصاص مي‌دهد، اين بدين معني است که 3 جايگاه اول 58.4 درصد بازديدکنندگان و خود جايگاه اول 36.4 درصد بازديدکنندگان را به خود اختصاص مي‌دهد. اين مسئله براي خيلي از سايت‌ها سودمند است که در بالاي نتايج جستجو قرار گيرند به خصوص آنهايي که با افزايش ترافيک سايت به تعداد مشتريانشان اضافه مي‌شود.
يک مطالعه ديگر نشان مي‌دهد جستجو کنندگان خيلي دوست دارند روي پيوندهاي طبيعي نتايج جستجو کليک کنند؛ اين مطالعه مشخص مي‌کند 72.3 درصد کاربران گوگل روي پيوندهاي طبيعي نتايج جستجو کليک مي‌کنند و تنها 27.3 درصد کاربران روي پيوندهاي ليستهاي پرداخت شده کليک مي‌کنند. اين يکي ديگر از دلايلي است که شرکت‌ها تاثير سئو را دانسته و حاضر هستند براي آن زمان و هزينه صرف کنند.

بطور کلی اهداف سئو را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

 • در بازدید وب سایت تاثیر بسزایی دارد.
 • باعث ایجاد برند می شود.
 • باعث افزایش ترافیک سایت خواهد شد.
 • باعث شده وب سایت در صفحه نتایج موتور جستجو از رتبه بهتری برخوردار شد.
 • باعث افزایش فروش محصولات خواهد شد.
 • بهترین ابزار برای تبلیغات است.

 

سئو درون صفحه چیست ؟ (On Page SEO)

سئو درون صفحه به کنترل مستقيم کدها و يا محتويات وب سايت شما اعم از متن، تصوير، پيوند و … مرتبط مي‌شود؛ به طور کلي هر چيزي که در سايت خود بارگذاري مي‌کنيد مربوط به SEO On Page مي‌شود. اين روش پايه تمام تلاش‌هاي بهينه‌سازي است زيرا جايي است که شما بيشترين کنترل را روي آن داريد. هر گونه تغييري را که شما در محتويات سايت خود ايجاد مي‌نماييد در نتايج جستجو تاثير گذار خواهد بود بنابراين خيلي مهم است که روش SEO On Page بدرستي قبل از روش SEO Off Page انجام شود.

سئو بیرون صفحه چیست ؟ (Off Page SEO)

بر خلاف روش SEO On Page که توسعه وب سايت با کنترل مستقيم بالايي انجام مي‌شد، روش بهينه سازی بیرون صفحه شامل تمام ارتقاهايي است که در خارج از وب سايت شما انجام مي‌شود؛ اين شامل تمام چيزهايي است که مي‌تواند در بدست آوردن رتبه‌بندي بالاي سايت شما کمک کند. SEO Off Page در درجه اول در بدست آوردن پيوند دهندگان (پيوندهايي که از سايت‌هاي ديگر به سايت شما اشاره مي‌کنند) متمرکز مي‌شود سپس با استفاده از روش‌هايي که در خارج از وب سايت انجام مي‌شود به بهينه‌سازي موتور جستجو مي‌پردازد.

SEO Off Page يک فرآيند نامحدود است که توسط مهندسين سئو در جهت بدست آوردن پيوند دهندگان، اداره مي‌شود.

سئو کلاه – سفيد چیست ؟ (White Hat)

در اصطلاحات فني اين حوزه، سئو کلاه – سفيد به مجموعه تکنيک‌ها، روش‌ها و استراتژي‌هاي که از قوانين و راهنمايي‌هاي موتورهاي جستجو تبعيت مي‌کنند، اشاره دارد. که اين به معني فريب يا دستکاري موتور‌هاي جستجو و يا کاربران به هيچ وجه نيست. اين همچنين به سئو اخلاقي نيز ياد مي‌شود زيرا دليل آن اين است که يا اجراي بلند مدت داشته و يا از دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي صحيح جهت بدست آوردن رتبه‌هاي بالا در نتايج موتور‌هاي جستجو استفاده مي‌کند.

سئو کلاه – سیاه چیست ؟ (Black Hat)

به عبارتي ديگر اصطلاح سئو کلاه – سياه اشاره به مجموعه‌اي از دستورات دارد که به منظور فريب، بازي و دستکاري الگوريتم‌هاي موتورهاي جستجو با هدف بدست آوردن رتبه‌بندي بالا، بکار مي‌رود. اين مهم است که بدانيد اين‌ روش‌ها غير اخلاقي بوده و توسط هيچ موتور جستجويي تاييد نمي‌شود و بکارگيري اين روش‌ها خطر خارج شدن از فهرست پايگاه داده را براي هميشه در بر دارد.

انجام تاکتيک‌هاي سئو کلاه – سياه ممکن است که باعث افزايش رشد ناگهاني در نتايج جستجو شود ولي مي‌تواند منجر به پرداخت جريمه و يا حذف کامل از فهرست پايگاه داده موتور جستجو شود.

مقالات در زمینه بهینه سازی موتور جستجو

در زیر به برخی از مقالات در زمینه بهینه سازی موتور جستجو اشاره شده است:

پژوهشی در استراتژی های بهینه سازی موتور جستجو برای توسعه وب سایت های بزرگ

در این پژوهش محقق معتقد است که هنگامی که پیاده سازی وب سایت به پایان می رسد مشکلی که خیلی از شرکت ها با آن مواجه هستند این مسئله است که نمی دانند که چگونه وب سایت خود را در اینترنت معرفی نماید که بهترین روش برای معرفی وب سایت بهنیه سازی موتور جستجو است. در این تحقیق بر اساس 77 معیاری که از منابع مختلف و موتورهای جستجو بررسی نموده است استراتژهای بهینه سازی برای توسعه وب سایت را بصورت زیر معرفی می نماید:

 • بهبود ساختار سایت
 • استراتژی کلمات کلیدی
 • استراتژی URL
 • بهینه سازی کد
 • پردازش کردن متن
 • بهینه سازی لینک های ورودی
 • استراتژی نام دامنه و هاست

آنالیز تکنیک های بهینه سازی موتور جستجو

این پژوهش استراتژی بهینه سازی شرکت های گوگل و مایکروسافت را بررسی و توضیح داده است و موردی که جهت مطالعه و آنالیز قرار داده است، استراتژی های مربوط به شرکت مایکروسافت است. مهمترین معیارها برای بهینه سازی موتور جستجو از نظر محقق عبارتند از:

 • اضافه کردن Allow یا DisAllow به نقشه سایت
 • اضافه کردن URL به نقشه سایت
 • اضافه کردن نقشه سایت به robots.txt
 • استفاده از ابزارهای آنالیز جهت crawl

بهینه سازی موتور جستجو جهت افزایش بهبود رویت وب سایت

در این تحقیق محققین عواملی که در افزایش رتبه سایت تاثیر دارند را به 3 سه بخش تقسیم بندی می کنند:

 • شرکت های دارنده موتور جستجو: جستجوکنندگان در صفحات موتورهای جستجو یک پرس و جو را اجرا می کنند سپس نتیجه آن در صفحه نتایج موتور جستجو نمایش داده می شود.
 • وب مسترها و شرکت های بهینه سازی موتور جستجو: شرکت هایی که با استفاده از یکسری ابزار و مهارت ها تلاش می کنند رتبه وب سایت ها را در صفحه نتایج موتور جستجو افزایش دهند
 • جستجو کنندگان در موتورهای جستجو: افرادی هستند که در موتورهای جستجو بدنبال یافتن اطلاعات مورد نظرشان هستند.

محققین معتقد هستند افرادی که فعالیت بهینه سازی را انجام می دهند می بایست از آخرین تغییرات الگوریتم ها ی موتورهای جستجو مطلع باشند و عواملی که باعث می شود ترافیک سایت افزایش پیدا نماید را بخوبی بشناسند و همچنین از کلماتی که کاربران نهایی بدنبال آن می گردند نیز آگاهی داشته باشند و بعبارتی دیگر می بایست اطلاعات خود را در سه دسته بندی بالا همیشه بروز نگه دارند.

بهینه سازی موتور جستجو: مفاهیم آنالیز فنی

در این تحقیق بر اساس یکسری مقالات، مطالعات و راهنمایی ها برخی از مفاهیم بهینه سازی موتور جستجو آورده شده است. محقیق معتقد هستند بهینه سازی موتور جستجو فرآیندی است که هیچ وقت تمام نمی شود و تکنیک های زیادی برای بهتر کردن رتبه سایت وجود دارد ولی پیاده سازی همه آنها مشکل است. :

تکنیک هایی که در این تحقیق برای بهینه سازی عنوان شده است عبارتند از:

 • افزایش لینک های خارجی
 • تغییر اسم فایل ها
 • لینک یک طرفه
 • کلمات کلیدی
 • استفاده از Meta Tag
 • استفاده صحیح از عنوان
 • استفاده از robots.txt
 • بهینه سازی محتوا

ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮروي ﻋﻜﺲ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ ﻋﻜﺲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد File ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ  >> Save As Save رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ Save ﻗﺴﻤﺖ ) زرد  in ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻛﻨﻴﺪ رﻓﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را ﻣﺸﺨﺺ .ﻗﺴ ﺳﭙﺲ در ﻤﺖ ) آﺑﻲ File Name ﺑﺎ رﻧﮓ (ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻲ را ﺑﺮاي ﻓﺎﻳﻞ وارد . Format در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )ﺳﺒﺰ ﺑﺎ رﻧﮓ ( ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ در ﻗ Save ﺴﻤﺖ  Options ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ) رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮروي  Save ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ دﻳﺎﻟﻮﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد

 

اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺘﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻳﺐ در اﻳﻦ دﻳﺎﻟﻮگ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻦ و ﺑﺮروي  OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

آموزش گذاشتن خط فرضی در فتوشاپ

یکی از مهم ترین تکنیک های فتوشاپ، گذاشتن خط فرضی می باشد که به خصوص در صنعت چاپ فوق العاده کاربردی می باشد. به صورت حرفه ای هم بخواهیم نگاه کنیم اصولا باید نسبت به طرح خود فضاهای فرضی را در طرح خود در نظر بگیریم تا طرح ما به دلنشین و اصولی طراحی شود.

گذاشتن فضای نیم سانتی متر برای برش کارت ویزیت

طراحانی که در حرفه ی چاپ فعالیت می کنند، اصولا از این موضوع خبر دارند که باید در طراحی کارت ویزیت یا تراکت و… حداقل نیم سانتی متر فضای خالی از متن یا حاشیه برای طرح خود در نظر بگیریم، حال بعضی از گرافیست های ما این سوال در ذهنشان ایجاد می شود که آیا در فتوشاپ این امکان به صورت اتوماتیک وجود دارد؟!

بلی، فتوشاپ به عنوان قدرتمند ترین برنامه گرافیک این امکان را نیز دارا می باشد. این امکان در فتوشاپ Guide نام دارد، شما برای ایجاد یک Guide باید بعد از باز کردن پروژه خود از منوی سربرگ View گزینه New Guide… را انتخاب کنید تا پنجره زیر برای شما باز شود:

در پنجره باز شده دو گزینه Horizontal و  Vertical را مشاهده میکنید که شما افقی یا عمودی بودن خط فرضی را مشخص می کنید و در قسمت پایین نیز مقدار را به سانتی متر واریز می کنید فقط دقت کنید که مقدار وارد شده شما از مبدا طرح حساب خواهد شد.

بعد از انجام تنظیمات روی دکمه ok کلیک کنید تا به پروژه خود بازگردید و حالا شما مشاهده می کنید که به صورت اتوماتیک شما یک خط فرضی به اندازه 2 سانتی متر در طرح خود ایجاد کرده اید.

شما خط فرضی آبی رنگ را در تصویر بالا مشاهده می کنید که مخصوصا در کارهای چاپی خیلی به کمک شما خواهد آمد و شما به راحتی می توانید خط های فرضی خود را ایجاد کنید.

منبع: بنرگرام

آموزش     فتوشاپ      مرحله 1:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ    ﺗﺼﺎوﻳﺮ    Bitmap     و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ      PSD    ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار . ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻜﺴﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ    CD     ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﺎ ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪ د را ﻛﻨﻴﺪ ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ وارد ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻛﺎري ﻓﺘﻮﺷﺎپ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

مرحله 2:

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي      ﻛﺎري ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺎﻣﻞ : 1-  ﻧﻮار ﻣﻨﻮ در زﻳﺮ ﻛﺎدر)زرد    ( ﺑﺎ  رﻧﮓ 2- ﻧﻮار اﺑﺰار)ﻗﺮﻣﺰ        ( ﺑﺎ رﻧﮓ 3- ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار)ﺳﺒﺰ           ( ﺑﺎ رﻧﮓ 4- ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻧﻮارﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ     File >> open     ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ open رﻓﺘﻪ و ﻋﻜﺲ دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و در آﺧﺮ ﺑﺮوي   ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮد ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ا     Adobe        ﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم   Bridge ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ را در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ Adobe Bridg File از ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ       >> Browse in Bridge Ctrl+Alt+O       ﻳﺎ از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ   ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻮﺷﻪ اﺳﺖ در ﭘﻨﭽﺮه وﺳﻂ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ File را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي Open ﺑﺮ روي   ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻜﺲ داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

چرا بنر گیف در تلگرام درست نمایش نمی دهد؟

بسیاری از ادمین کانال ها و کسب و کارهای اینترنتی برای تبلیغات در تلگرام دوست ندارند از تصویر ثابت استفاده کنند، بلکه می خواهند از بنر حای متحرک Gif که جذابیت دو چندانی به موضوع تبلیغات میدهد استفاده کنند. ولی بزرگترین مشکلی تلگرام برای آن ها ایجاد میکند این است که نرم افزار تلگرام، اندازه و سایز و رنگ و زمان بندی بنر تلگرام را کاملا به هم می ریزد که این کار اصلا برای صاحب بنرهای تبلیغاتی گیف جالب نیست!

در این مقاله ما به شما آموزش میدهیم که چطور یک بنر متحرک Gif برای خود با استاندارد های تلگرام بسازید.

قدم اول: در قدم اول باید سایز بنر و نوع رنگبندی آن را مطابق با شکل زیر تنظیم کنید:

قدم دوم: طراحی بنر با مشخصات کسب و کار خودتان که فعلا به طراحی و جزئیات آن نمی پردازیم و در مقاله های بعدی این آموزش اختصاصی طراحی فتوشاپ را در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم.

قدم سوم: اصلی ترین بخش که مشکل اکثر طراح های ما نیز است این بخش است که لطفا با دقت آن را مطالعه کنید:

در این بخش شما بخش زمان بندی بنر متحرک خود یا به عبارتی Time Line بنر خود را مشاهده می کنید، ما اکثر افکت های زیادی به بنرمان میدهیم که کاری با آن ها نداریم چون مشکل عمده ما این است که بنر متحرک م در آن زمانی که ما میخواهیم مثلا 1 ثانیه توقف داشته باشد، توقف نمیکند و از طریق یک فریم به جلوتر هدایت می شود.

برای حل این مشکل شما باید قبل و بعد از فریم هایی که باید توقف داشته باشند دقیقا از همان فریم کپی بگیرید و 0.1 ثانیه به آن ها زمان بدهید، همانند شکل زیر عمل کنید:

حال با این ترفند بسیار ساده شما میتوانید یک بنر تبلیغاتی Gif مطابق با استاندارد های تلگرام طراحی کنید.

چگونه در تلگرام تبلیغ کنیم؟

امروزه کسب و کارهای کوچک و بزرگی در فضای مجازی در حال فعالیت بسیار جدی هستند که بسیاری از آن ها از طریق تبلیغات حرفه ای و فکر شده به نتیجه مطلوب خود که سرانجام آن درآمدهای ملیونی برای آن ها بوده است.

حال شما پیش خود فکر می کنید که ما چطور می توانیم به کسب درآمد میلیونی برسیم! خب، همانطور که در بالا گفتیم شما ابتدا باید کسب و کار خود را شروع کنید و در گام بعدی به تبلیغات بپردازید. ولی شاید شما تجربه تبلیغات را نداشته باشید که ما به شما این مشاوره را به صورت رایگان در تیم بنرگرام میدهیم.

شما برای تبلیغات در تلگرام نیاز به بنر تلگرام دارید!

بنر تلگرام چیست؟!

بنر تلگرام برای تبلیغات در فضای مجازی دارای بالاترین اولیت می باشد. یعنی ما برای تبلیغات حرفه ای و اصولی ابتدا باید طراحی بنر تلگرام خود را به طراحانی با تجربه و کار درست بسپاریم تا یک بنر حرفه ای و خلاقانه و در عین حال کاربرپسند داشته باشید. این بنر میتواند اصلی ترین نقش را در نتیجه گیری مطلوب شما داشته باشد.

طراح بنر تلگرام خوب را از کجا پیدا کنیم؟!

شما در این وب سایت تعداد بسیار زیادی نمونه کار از طراحی بنرهای تلگرامی را می توانید با کلیک در اینجا مشاهده کنید، پس از مشاهده نمونه کارها می توانید با شماره گیری شماره 09214573876 علاوه بر استفاده از مشاوره رایگان می توانید سفارش خود را نیز آنی ثبت کنید و آن را کمتر از 24 ساعت تحویل بگیرید.

و در آخر شما به جواب سوال خود که “چگونه در تلگرام تبلیغ کنیم؟” رسیده اید و می توانید به صورت کاملا حرفه ای تبلیغات گسترده خود را به تیم بنرگرام بسپارید تا تجربه یک کسب و کار عالی و از همه مهم تر یک همکاری ادامه دار را تجربه کنید.