آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ    ﺗﺼﺎوﻳﺮ    Bitmap     و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ

PSD    ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮردار . ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻜﺴﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ

CD     ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﺎ ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮﻫﺎ اﺳﻼﻳﺪ د را ﻛﻨﻴﺪ ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

وارد ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻛﺎري ﻓﺘﻮﺷﺎپ  را ﻣﺸﺎﻫﺪه   ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

مرحله 2:

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي      ﻛﺎري ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺷﺎﻣﻞ : 1-  ﻧﻮار ﻣﻨﻮ در زﻳﺮ ﻛﺎدر)زرد

( ﺑﺎ  رﻧﮓ

2- ﻧﻮار اﺑﺰار)ﻗﺮﻣﺰ        ( ﺑﺎ رﻧﮓ 3- ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار)ﺳﺒﺰ

( ﺑﺎ رﻧﮓ 4- ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ از ﻧﻮارﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ     File >> open

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ open رﻓﺘﻪ و ﻋﻜﺲ دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و در آﺧﺮ ﺑﺮوي

ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد راه دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮد ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ا     Adobe        ﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم   Bridge ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﺎ

را در ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ Adobe Bridg File از ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ

>> Browse in Bridge Ctrl+Alt+O       ﻳﺎ از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ   ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﻛﻨﻮن

ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﻮﺷﻪ اﺳﺖ در

ﭘﻨﭽﺮه وﺳﻂ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻋﻜﺲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻋﻜﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ File را اﻧﺘﺨﺎب

ﻛﺮده و از ﻣﻨﻮي Open ﺑﺮ روي   ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻜﺲ داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *