ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎیی ﺗﺼﻮﻳﺮ در فتوشاپ

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎیی ﺗﺼﻮﻳﺮ در فتوشاپ

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎیی ﺗﺼﻮﻳﺮ در فتوشاپ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ : اﻧﺘﺨﺎب • اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ • اﺑﺰارﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ •

اﺑﺰارﻫﺎي • ﻛﺎدرﻫﺎي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ

و اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎ اﺑﺰار Zoom  ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ

در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻮار وﺿﻌﻴﺖ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﭗ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎدر ﺑﺮوﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴد

اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

اﻛﻨﻮن از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ،اﺑﺰار Zoom  ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ زرﺑﻴﻦ اﺳﺖ

ﻳﺎ ﺑﺎ زدن ﻛﻠﻴﺪ(  Z ) را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﻣﻮس را

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﺑﻪ زرﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده

و در وﺳﻂ زرﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ +دا وﺟﻮد رد ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ

ﻧﺸﺎن ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه

ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺮدن   ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ Alt ﺗﺼﻮﻳﺮ

را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ

دراگ ﻛﺮدن ﺑﺮوي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﭼﭗ ﻣﻮس و دراگ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮروي ﺗﺼﻮﻳﺮ آن را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻴد

 

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از  Navigator اﻫﺮم در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن اﻫﺮم ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ

تیم حرفه ای بنرگرام 

مشاوره و ثبت سفارش 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *