ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده

ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده

ﺗﺎﻳﭗ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺘﻮﺷﺎپ اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺖ وارد ﻛﺮد ﻣﺘﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
Type اﺑﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم  Tool ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد Type در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰار   Tool ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺑﺰار را در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ، ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ اﻛﻨﻮن دﻛﻤﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻮار اﺑﺰار در ﺑﺎﻻي ﻛﺎدر ﺑﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﺑﺰار ﺗﺎﻳﭗ اﺧﺘﺼﺎص داده در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧ ﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ )زرد ﻗﺴﻤﺖ ( ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻓﻮﻧﺖ ) ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻲ ( از ﻣﻨﻮي ﺑﺎز ﺷﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﻳﺎ در ﻛﺎدر آن ﺳﺎﻳﺰ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮروي ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮاﺧﺘﺎن متن مورد نظر را وارد ﻛﻨﻴﺪ

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *