ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ

ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت رﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ

از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﻓﺎﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ

و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد زا ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ

: • RGB ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ Indexed ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ  Color Multi ﻳﺎ  Channel  ﺗﺒﺪﻳﻞ • LAB ﺣﺎﻟﺖ

Color Multi ﺑﻪ  Channel ،Bitmap Gray ﻳﺎ  Scale  • CMYK ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ Multi ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ

Channel • Gray ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻟﺖ  Scale   ،Bitmapﺑﻪ Indexed Color Multi و ﻳﺎ  Channel • Duotone و ﺗﺒﺪﻳﻞ رﻧﮓ

Indexed ﺑﻪ  Color ،Bitmap Multi ﻳﺎ  Channel ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ CMYK ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮي در ﻓﺘﻮﺷﺎپ

ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺎپ رﻧﮓ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ

. Image ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ از ﻣﻨﻮي        Modeﮔﺰﻳﻨﻪ  CMYK  انتخاب ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﺪود CMYK ه رﻧﮓ ﻗﺮار دارد از ﻣﻨﻮي Wiew Gamut

ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ  Warning را اﻧﺘﺨﺎب . Adobe در ﺻﻮرﺗﻲ از  In Design ﺟﻬﺖ In ﻧﺸﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ

ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮاﻛﻪ  Design ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻮﺷﺎپ را ﺳﺎﭘﺮت ﻛﻨﺪ

. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ TIFFﻓﺮﻣﺖ ﻧﻤﻲ . ﻛﺎرﺑﺮدي اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ

TIFF ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ذﺧﻴﺮه

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي  File ﮔﺰﻳﻨﻪ Save As را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای باز شود

ﺣﺎل از ﻣﻨﻮي  Format ﺑﺎز ﺷﻮي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ    TIFF  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ  Seveرا ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

در ﻛﺎدر ﻣﺤﻮره اي  Options ،Byte  Order ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ OK ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ OK ﻛﻠﻴﻚ کنید

اﻛﻨﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺗﻮش و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻗﺮار دادن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎپ می باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *