ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp

ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي Distort و DistortPresp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن Distort ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ

>> Edit  >> Transform >> Distor  ﺑﺮوﻳﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻮس را ﺑﺮوي ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺪ

ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺗﻐﻐﻴﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗ داﺧﻞ ﻛﺎدر دو ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻐﻴﻴ ﺷﻮﻧﺪ ﺮات ﺛﺒﺖ شوند

ﺣﺎل ﮔﺰﻳﻨﻪ Prespective را اﻧﺘﺨﺎب . ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ

ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد . در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

در ﭼﻬﺎر راس ﻛﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﻴﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه

ﺷﻮد ﮔﻴﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ آن در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﮕﺮدد

تیم حرفه ای بنرگرام

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *